Poradňa lekára

Sm+ ( lupus ??? )

Otázka zo dňa: 6. 6. 2013, Meno: Emília Šestková
Dobrý deň, pani Emília. Chápem Vaše problémy aj peripetie spojené s nejednoduchou úlohou diagnostiky systémových ochorení spojiva. Inou záležitosťou je neochota, podceňovanie subjektívnych ťažkostí pacienta a ignorácia resp. nejasná interpretácia nálezov. Nie je ľahké odpovedať na Vašu otázku, keďže Vás fyzicky nemôžem vyšetriť a taktiež nemám k dispozícii Vaše odborné nálezy, napriek tomu sa pokúsim čo najdôslednejšie analyzovať a zhodnotiť Vaše klinické aj laboratórne nálezy. Izolovaná pozitivita laboratórnych ukazovateľov nemá validitu, vždy sa musí posudzovať v súvislosti s klinickým stavom pacienta. Čo sa týka protilátok proti Sm antigénu, vo vysokom titre sú vysoko špecifické pre SLE (u cca 30%)a sú súčasťou jeho diagnostiky (u Vás pozitivita zatiaľ v pásme nižších hodnôt),ale našiel sa súvis aj s Raynaudovým fenoménom (neuvádzate intoleranciu chladu, modrenie prstov v zime), myozitídou (uvádzate difúzne bolesti, boli niekedy vyšetrené aj svalové enzýmy ako kreatínkináza (CK), aldoláza?) , časť pacientov so súčasnou pozitivitou (častý nález) anti U1RNP trpí zmiešanou chorobou spojiva (MCTD). Pozitivita anticentromérových protilátok (CENP-B) spolu s nálezom zrnitého jadra pri imunofluorescenčnom vyšetrení by mohlo poukazovať na systémovú sklerózu ( u Vás opakovane pozitívne aj vo vyšších titroch- 3.9.2012), resp. jej limitovanú formu (tzv. CREST sy), anti Mi2 protilátky (tiež ste mali pozitivitu vo vyšších titroch) sú zas často asociované s dermatomyozitídou (výskyt v cca 20 %), kde predstavujú priaznivý faktor a korešpondujú s prítomnosťou charakteristickej vyrážky na hrudníku (anamnesticky udávate papulózne deskvamujúce ložiská na trupe) + ďalšie kožné morfy. Čo sa týka pozitivity ANA, je to nešpecifický ukazovateľ (najvyššia pozitivita pri SLE, menej frekventne pri reum. artritíde, Sjogren. Sy, systémovej skleróze, dermatomyozitíde, polimyozitíde ...). Pridružené alergické prejavy sú nezriedka asociované s prítomnosťou autoimunitných ochorení, k Lymskej borelióze sa nevyjadrujem, jej diagnostika sa opiera o jasné kritériá, medzi ktoré patrí aj sérologická pozitivita. Osteoporóza sa diagnostikuje na základe denzitometrického vyšetrenia, pri T skóre menšom ako -2,5. Čo sa týka negat. RTG kĺbov, iba pri reum. artritíde ide o výrazné zmeny (aj to v neskorších štádiách) v zmysle erózií, deviácií, subluxácií atď., pri SLE sú zmeny na kĺboch nedeštruujúce, neerozívne, ale v aktívnom štádiu sú často tendosynovitídy, burzitídy, rozšírené mäkké časti... Bolesti kĺbov, únava, subfebrility, anémia chronických chorôb, časté recidivujúce infekcie (aj moč. ciest, možná prekonaná nefritída v mladosti s hematúriou), sicca syndróm (charakteristický pre Sjogren. Sy, ale často výskyt aj v rámci SLE, MCTD, RA...), hypermobilita sú nešpecifickým prejavom, často tvoria súčasť klinického obrazu viacerých autoimunitne podmienených systémových ochorení spojiva (SLE, Sjogrenov sy, MCTD,vyššie uvedené...) spolu s ďalšími viac špecifickými prejavmi. Avšak v rámci jednej klinickej jednotky často nie sú vyjadrené všetky symptómy, nezriedka sa ochorenie vyvíja dlhší čas a jeho presná diagnostika si vyžaduje sledovanie a priebežné monitorovanie klinickej aj laboratórnej aktivity ( štatisticky napr. pri SLE čas od objavenia sa prvých príznakov ochorenia po určenie diagnózy trvá v priemerne až 1,5 roka) Určite by som s odstupom času absolvovala okrem pravidelných kontrôl u spádového reumatológa aj kontrolné vyšetrenie v NÚRCH Piešťany, kde sú v rámci systémových chorôb spojiva najväčšie skúsenosti. V prípade akýchkoľvek ďalších doplňujúcich otázok, alebo konzulácie ďalších nálezov ma prosím neváhajte kontaktovať znovu.

Späť